Carod nesto ten razón

Por unha vez, e sen que serva de precedente, Carod Rovira ten razón. Quizais respondeu dunha forma brusca, pero ten razón.

O máis rechamante é a “naturalidade” con que fala o amigo castelán – leonés, dando por feito que está na posesión da verdade, dunha única verdade.

¿Por que nesta España nosa hai xentes que son incapaces de entender que os demais tamén teñen os mesmos dereitos a se expresar e vivir na súa propia cultura? ¿Por que seguen sen entender o principio de igualdade consagrado na nosa Constitución?